LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Nội dung:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 (Theo Quyết định số 974/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 9 năm 2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

3

Cấp lại giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tải về

4

Cấp giấy phép bán lẻ  rượu

Tải về

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Tải về

7

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

8

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tải về

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Tải về

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

13

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện

Tải về

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu