LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Nội dung:

(Theo Quyết định số 877/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

LĨNH VỰC CÔNG SẢN-GIÁ

 

1

Mua quyển hóa đơn - 1.005434

Tải về

2

Mua hóa đơn lẻ - 1.005435

Tải về

3

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước - 1.006218

Tải về

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu