THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nội dung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Quy trình

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

(Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Tải về

2

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Tải về

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Tải về

4

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Tải về

5

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

6

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Tải về

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Tải về

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

9

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Tải về

10

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Tải về

11

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Tải về

12

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

13

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Tải về

14

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Tải về

15

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Tải về

16

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Tải về

17

Thủ tục giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở ngoài tỉnh

Tải về

18

Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

Tải về

(Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 573/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 5 năm 2023  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

19

Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Tải về

20

Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Tải về

21

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Tải về

22

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Tải về

(Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

23

Thủ tục tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Tải về

24

Thủ tục tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Tải về

(Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 5 năm 2023  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

25

Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Tải về

26

Thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Tải về

B. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

(Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Đối với bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau)

Tải về

2

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Tải về

 

 

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu