LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

(Theo Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

I

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

 

1

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - 1.004498

Tải về

 

2

Công bố mở cảng cá loại 3 - 1.004478

Tải về

 

3

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - 1.003956

Tải về

 

II

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

 

1

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - 1.011471

Tải về

 

2

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu - 3.000175

Tải về

 

3

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) - 1.007919

Tải về

 

III

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương - 1.003618

Tải về

 

IV

LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

1

Hỗ trợ Dự án liên kết – 1.003434

Tải về

 

V

 LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

 

1

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp  - 2.001627

Tải về

 

2

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện - 1.003471

Tải về

 

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) - 1.003459

Tải về

 

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) - 1.003456

Tải về

 

5

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện - 1.003347

Tải về

 

B.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

(Theo Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

I

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa – 1.008004

Tải về

 

II

LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NÔNG (thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV)

 

 

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích -  1.008838

Tải về

 

III

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Kế họach – Tài chính)

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương - 1.003618

Tải về

 

IV

LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) - 2.001621

Tải về

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã – 1.003446

Tải về

 

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã - 1.003440

Tải về

 

V

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

 

 

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu - 2.002163

Tải về

 

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh - 2.002162

Tải về

 

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai - 2.002161

Tải về

 

4

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội - 1.010091

Tải về

 

5

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội - 1.010092

Tải về

 

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu