THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LĨNH VỰC THANH TRA

Nội dung:

Theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Tải về

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp huyện

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp huyện

Tải về

5

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA THANH TRA TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

1

Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Tải về

2

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Tải về

3

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Tải về

4

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Tải về

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu