VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/VP-HC 03/01/2020 Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII – Vĩnh Long năm 2020
2 01/VP-HC 02/01/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG XD NTM năm 2019 và rà soát kế hoạch vốn năm 2020
3 01/VP-HC 02/01/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG XD NTM năm 2019 và rà soát kế hoạch vốn năm 2020
4 01/VP 02/01/2020 V/v tham mưu chỉ đạo công tác kiểm tra văn bản
5 1161/VP-HC Tham mưu, đề xuất giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Mỹ Nương tại tuyến dân cư Tân Thành - Lò Gạch
6 239/VP-VX Tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm
7 707/UBND-HC V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Trần Thanh Tùng
8 447/VP-HC V/v tham mưu báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh giai đoạn 2016-2020