Xuất bản thông tin

null Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội

            Sáng ngày 26/4/2022, Ban thường vụ tỉnh ủy ĐồngTháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị tổ chức trực tiếp rực tiếp tại tỉnh, trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với tổng cộng 249 điểm cầu, hơn 20.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, có Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên/Bí thư  Huyện ủy, Ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thu huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện, Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã thị trấn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, Huyện trên địa bàn huyện.

Các đại biểu được nghe Tiến sĩ Vũ Tình - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. báo cáo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh, còn được nghe triển khai nhiều nội dung quan trọng của Đảng. Trong đó có: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thông qua lớp học tập, quán triệt, nhằm triển khai thực hiện quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh nhằm tạo thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền , Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, trong việc cụ thể hóa thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra trong hội nghị này các đại biểu được sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua , đặc biệt qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta./.

Thanh Tùng