Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện ủy – UBND Huyện làm việc với Hợp tác xã Thông Bình

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lãnh đạo Huyện ủy – UBND Huyện làm việc với Hợp tác xã Thông Bình

Chiều ngày 27/4/2022, ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy/Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thông Bình có buổi làm việc với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thông Bình.

Tại đây, các HTX chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động HTX. như: Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế, còn kiêm nhiệm, quy mô sản xuất, kinh doanh chưa mở rộng, cơ sở vật chất phục vụ cho HTX còn gặp nhiều khó khăn, nhân sự của Hợp tác xã có một số thành viên không hoạt động dẫn đến thiếu nhân sự điều hành hợp tác xã.

Để tạo điểm nhấn và chất lượng hoạt động của các HTX, Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho rằng: thời gian tới lãnh đạo HTX cần đi đầu trong các phong trào, làm gương cho các thành viên HTX, các ngành chuyên môn cần giải quyết ngay những nhu cầu...giúp HTX ngày càng phát huy tiềm năng, mang tầm uy tín. Trước mắt, củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy, cũng cố nhân sự của HTX để có đủ khả năng quản lý điều hành; lãnh đạo địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế tập thể trên địa bàn. Bí thư Huyện ủy còn yêu cầu lãnh đạo Hợp tác xã cần đoàn kết nội bộ, công khai minh bạch các khoản thu, chi, lợi nhuận cho các thành viên nắm, bàn bạc công khai các công việc khi thực hiện. Chú trọng về phương án sản xuất, kinh doanh, quan tâm xây dựng cho được thành viên nòng cốt để thúc đẩy sự phát triển của HTX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển kinh tế tập thể, nhằm thúc đẩy các hộ gia đình, kinh tế cá thể, các cơ sở sản xuất tham gia phát triển kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Thanh Tùng