Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá hoạt động Quý I và đề ra phương hướng Quý II năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá hoạt động Quý I và đề ra phương hướng Quý II năm 2022

Chiều ngày 29/04/2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Hồng tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động Quý I và tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II năm 2022. Đến dự có Ông Vương Trí Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Bà Trần Thanh Trúc, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

Trong quý I năm 2022, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu, giúp việc tốt cho UBND huyện trong hoạt động: thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, xử lý nợ rũi ro; phân bổ nguồn vốn cho vay kịp thời đến các xã, thị trấn, thực hiện bình xét cho vay tại các xã, thị trấn, đồng thời tập trung giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay cho người dân nhất là cho đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Bên cạnh đó Phòng giao dịch phối hợp tốt với Hội nhận ủy thác cấp huyện, xã tăng cường công tác phân tích, xử lý thu nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi, thu nợ khoanh, huy động tiết kiệm, dư nợ ủy thác qua Hội đoàn thể đến ngày 31/03/2022 đạt: 323.577 triệu đồng, tăng 3.714 triệu đồng so với năm 2021 và chiếm 98,97%/ tổng dư nợ Phòng giao dịch đang quản lý. Trong quý I/2022, thực hiện giải ngân các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2022 cụ thể: Doanh số cho vay đạt 25.425 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 24.216 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 79,02 %/nợ đến hạn phải thu. Tổng dư nợ đến thời điểm 31/03/2022 là 323.577 triệu đồng, tăng 1.210 triệu đồng so với năm 2022.

Trong Quý II năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện như: Tập trung tuyên truyền và thực hiện kịp thời chính sách cho vay ưu đãi phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo đúng tiến độ, 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay phục hồi sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng tín dụng chính sách được giao từ đầu năm. Phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu trong quý II năm 2022 như sau: Tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn dưới 0,5%/ tổng dư nợ và nợ khoanh giảm xuống còn dưới 2,0%/tổng dư nợ. Tỷ lệ thu lãi đạt 100%/lãi phải thu, phấn đấu thu giãm 5% lãi tồn đọng tại thời điểm 31/03/2022. Chủ động phối hợp tốt với các ngành liên quan thực hiện việc công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện, chú ý rà soát đề nghị xử lý rủi ro đối với các hộ vay chương trình xuất khẩu lao động do nguyên nhân lao động bị ngừng việc, mất việc về nước trước hạn, thu nhập thấp không ổn định, khách hàng bị ảnh hưởng dịch CoVid-19./.

BT: Thuỳ Dung + QP: Chí Dũng