Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

            Sáng ngày 16/5/2022, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

            Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã tiếp thu 14 chuyên đề gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện và cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ; Kỹ năng thuyết minh, thảo luận, tranh luận; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết; Kỹ năng thẩm tra giám sát thực hiện ngân sách Nhà nước; Kỹ năng giám sát quản lý Nhà nước về đất đai; Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng giám sát quản lý Nhà nước về đô thị ở quận, phường; Kỹ năng giám sát quản lý Nhà nước về an sinh xã hội; Kỹ năng giám sát quản lý Nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

            Lớp bồi dưỡng, giúp cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã có thêm những thông tin, kiến thức mới, các kỹ năng hoạt động trong thẩm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin để vận dụng, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn hoạt động đại biểu của mình./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh