Xuất bản thông tin

null Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luật Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luật Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 24/5/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Lớp học được tổ chức 05 lớp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 9 điểm cầu các xã, thị trấn.

Tại đây, cán bộ, đảng viên được tiếp thu những nội dung cơ bản “Một số vấn đề lý luận và thực hiện về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 76, ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Kết luận 21; Những nội dung chủ yếu Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Qua đó, giúp cho các bộ, đảng viên nắm rõ các nội dung quan trọng của Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm , góp phần tăng cườngt kỷ luật, kỷ cương cũa Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong tình hình mới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh