Xuất bản thông tin

null Học tập và làm theo Bác trong xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Học tập và làm theo Bác trong xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp

Sáng ngày 30/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện và tương đương, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng chủ trì.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; các đồng chí Ban Thường vụ Huyệ ủy; các đồng chí Huyện uỷ viên; - Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; - Đảng uỷ viên; cán bộ tuyên giáo đảng uỷ xã, thị trấn tham dự.

Nội dung chuyên đề gồm 02 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và con người; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo đề ra mục tiêu xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ với các chuẩn mực đặc trưng của con người Việt Nam.

Theo đó, có 06 nhiệm vụ và giải pháp được đề ra nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá, con người đối với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội. Bên cạnh đó, xây dựng con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ phát triển toàn diện với các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, trong đó các phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá, nghệ thuật, thể thao và hội nhập quốc tế.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng