Xuất bản thông tin

null Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2022

Trang chủ Tuyên truyền

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2022

            Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HLGĐT ngày 10/02/2022 của Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, Hòa giải ở cơ sở năm 2022 và Kế hoạch số 39/KH-HĐPHPBGDPL ngày 08/02/2022 của Hội đồng PHPBGDPL huyện Tân Hồng về việc hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tân Hồng năm 2022.

            Theo đó, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Hội đồng PHPBGDPL Huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thành B tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã Tân Thành B. Thành phần: Ông Tiêu Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Huyện; Ông Trần Văn Sĩ - Báo cáo viên pháp luật cấp Huyện và cùng 40 cán bộ, công chức và nhân dân xã Tân Thành B.

            Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật: Ông Trần Văn Sĩ - Báo cáo viên pháp luật cấp Huyện: Triển khai Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống Ma túy và Luật Tố cáo .

             


(Quan cảnh buổi Phổ biến, giáo dục pháp luật)

            Cuối buổi phổ biến, giáo dục pháp luật các đại biểu dự tiếp thu những nội dung mà báo cáo viên pháp luật triển khai, đồng thời mỗi đại biểu tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người thân nắm được những văn bản quy định của pháp luật.

Trần Văn Sĩ