Xuất bản thông tin

null Xã An Phước: Giải quyết và trả kết quả trước hạn và đúng hạn, đạt 100%.

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã An Phước: Giải quyết và trả kết quả trước hạn và đúng hạn, đạt 100%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã An Phước đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công chức chuyên môn phụ trách tại bộ phận “một cửa” xã An Phước hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân xã An Phước đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của xã đúng thời gian quy định. Đồng thời, ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền luật Đất Đai, luật Hộ tịch và các văn bản liên quan khác cho người dân nắm, đồng thời, bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã tiếp nhận 2.309 hồ sơ, trong đó có 1.860 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 449 hồ sơ nhận trực tuyến do tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; gồm xin việc làm, hộ tịch, sao y, chứng thực hợp đồng, chứng thực chữ ký và xác nhận khác, trích lục hộ tịch. Qua đó, đã giải quyết và trả kết quả được 2.309 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt 100%.

Đỗ Thị Thúy Kiều