Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng mở 4 lớp học tập chuyên đề học và làm theo Bác trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng mở 4 lớp học tập chuyên đề học và làm theo Bác trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp

Trong hai ngày 29 và 30/6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tổ chức 4 lớp quán triệt, Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp năng động, nghĩa tình, sáng tạo”. Hội nghị được trực tiếp tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện, đồng thời trực tuyến đến 9 điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Tại các lớp học, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 gồm 02 phần: Phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và con ngườ”; phần thứ hai: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tỉnh, năng động, sáng tạo”.

Thông qua lớp học tập chuyên đề năm 2022, với mục tiêu là xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp dựa trên nền tảng văn hóa Việt Nam. Xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, góp phần nâng cao hình ảnh của tỉnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập chuyên đề cũng được nêu ra đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội.

Phát biểu tại các lớp học tập quán triệt chuyên đề năm 2022. Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng đề nghị cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong thực hiện chuyên đề, kết hợp chặt chẽ nói đi đôi với làm, xây và chống. Hàng năm thực hiện sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung chuyên đề.

Thanh Tùng