Xuất bản thông tin

null Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025

            Chiều ngày 12/7/2022, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thuộc Đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội tổ chức đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự, có đồng chí Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện/Bí thư Đảng ủy Khối Văn hóa - Xã hội.

            Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội  luôn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm vụ cao, có 09/11 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra; Nổi bật là tham mưu nguồn vốn ủy thác địa phương theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đạt 2,5 tỷ đồng; tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kế họach dự nợ bình quân hằng năm đạt từ 99% trở lên, nhiệm kỳ nợ quá hạn chiếm 0,31% tổng dư nợ, thu lãi hằng tháng trên 100%; củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã hội xếp loại khá. Bên cạnh, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, nghiêm túc chấp hành, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ và chính quyền địa phương. Công tác kết nạp đảng viên luôn được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp 3 đảng viên mới, nâng tổng lên 8 đồng chí; có 2 đảng viên đi học lớp Trung cấp Chính trị hành chính.

            Tại đại hội, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đi đến thống nhất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2025: phát triển mới 2 đảng viên; hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cơ quan đạt công sở văn hóa, đạt chuẩn về an ninh trật tự; 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng trường dư nợ bình quân 8%/năm; Tỷ lệ nợ quá hạn cuối nhiệm kỳ dưới 0,4%/tổng dư nợ; Tỷ lệ nợ khoanh cuối nhiệm kỳ dưới 2%/tổng dư nợ; Tỷ lệ thu lãi hằng năm đạt 100% trở lên; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách hằng năm xếp loại khá; Chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã hằng năm xếp loại khá.

            Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đồng chí Nguyễn Văn Bé Tài - tái cử giữ chức Bí thư; đồng chí Tôn Ngọc Tuấn, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

            Đến ngày 11/7/2022, huyện Tân Hồng có 38/175 chi bộ trực Đảng ủy cơ sở tổ chức thành công Đại hội đảng viên cấp cơ sở. Các chi đảng bộ còn lại sẽ tổ chức hoàn thành vào ngày 15/8/2022./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng