Xuất bản thông tin

null Hội nghị quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 21/7/2022, Tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, có Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện, Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng ban, ngành, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn Huyện.

            Trong 1,5 ngày, các đại biểu được quán triệt học tập các chuyên đề như: Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

            Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị.

Thanh Tùng