Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Từ ngày 29/8 đến ngày 5/9/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí Đảng viên, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn huyện. Lớp học tập được kết nối đến điểm cầu 9 xã, thị trấn trong Huyện.

Tại đây, các đại biểu được nghe triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứa, người lao động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh