Xuất bản thông tin

null Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 23/9/2022, Huyện ủy Tân Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai chặt chẽ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn, đủ sức lãnh, chỉ đạo các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra; Các tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, quân sự, an ninh không ngừng được nâng cao và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu” trong giải quyết các vấn đề quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan tâm công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới các tiêu chí nâng cao; Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hiệu quả, chú ý đến xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo quân số, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, gắn với quốc phòng khu vực biên giới; Duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với chính quyền, lực lượng chức năng phía bạn Campuchia...

Dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được UBND huyện khen thưởng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng