Xuất bản thông tin

null Nhân rộng “Mô hình 3 trong 1, Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật - Trợ cấp xã hội hàng tháng - Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng”

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhân rộng “Mô hình 3 trong 1, Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật - Trợ cấp xã hội hàng tháng - Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng”

Nhằm tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực trợ cấp xã hội cho đối tượng là người khuyết tật…Cắt giảm tối đa các khoản chi phí, thời gian và công sức của công dân khi yêu cầu giải quyết TTHC. Thời gian qua, xã Tân Phước triển khai thực hiện “Mô hình 3 trong 1, xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật- Trợ cấp xã hội hàng tháng - Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng” tạo sự hài lòng của người dân đối với công tác CCHC của địa phương. Đặc đặc biệt là giúp người khuyết tật sớm được thụ hưởng quyền lợi từ những chính sách trợ giúp xã hội từ Nhà nước.

           Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện muc tiêu chính quyền thân thiện
phục vụ nhân dân, đáp ứng những kỳ vọng của nhân dân, xã Tân Phước tiếp tục  triển khai thực hiện mô hình bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạomọi điều kiện để giải quyết hồ sơ trả kết quả TTHC trước hạn. Gắn kết quả của việc triển khai thực hiện mô hình với trách nhiệm, mức độ đánh giá nhiệm vụ của công chức và người hoạt động không chuyên trách xã.

Thực hiện theo phương thức liên tục 3 trong 1 thủ tục hành chính (từ tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả hồ sơ) gồm: Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng.

Về quy trình thực hiện: Đảm bảo chặt chẻ theo quy định của Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục, quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo những quy trình cụ thể như sau:

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Đối với thủ tục thứ nhất: xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

+ Người có yêu cầu nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Tân Phước hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính công ích theo mô hình hẹn giờ theo số điện thoại: 02773.525.345, 0917499779 gặp chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ.

+ Công chức Tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử, không quá 01 ngày làm việc, chuyển hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử cho Cộng tác viên phụ trách công tác Bảo trợ xã hội xã xử lý hồ sơ theo quy định.

 - Bước 2. Xử lý hồ sơ: (Không quá 20 ngày làm việc), đối với 03 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Bước xử lý hồ sơ thứ nhất: (Không quá 10 ngày làm việc).

+ Cộng tác viên phụ trách công tác Bảo trợ xã hội xã phối hợp với Trưởng trạm y tế xã tiến hành thẩm định hồ sơ (02 ngày). Đối với thủ tục thứ nhất: xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

+ Triệu tập các thành viên hội đồng, để tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH; lập hồ sơ, biên bản kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật (03 ngày).

(Đối với trường hợp người khuyết tật nặng, đặt biệt nặng không thể tự đi lại được thì Hội đồng đến trực tiếp tại chỗ ở của người khuyết tật để tiến hành đánh giá, xác định).

+ Tổ chức niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ
sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (05 ngày).

Bước xử lý hồ sơ thứ hai và tiếp nhận hồ sơ: (Không quá 10 ngày làm việc). Đối với hồ sơ ở bước xử lý thứ nhất, nếu qua thẩm định đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận khuyết tật, thì Cộng tác viên phụ trách công tác Bảo trợ xã hội xã tiến hành lập hồ sơ để tiếp tục thực hiện thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng và theo đó xem xét, thẩm định luôn điều kiện để lập hồ sơ thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, không quá (10 ngày), giao hồ sơ cho Công chức Một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử, để thực hiện theo quy trình một cửa, một cửa liên thông.

 - Bước 3. Trả kết quả: (Không quá 02 ngày làm việc). Khi có kết quả giải quyết TTHC từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Cộng tác viên phụ trách công tác Bảo trợ xã hội xã có trách nhiệm tiếp nhận đối với 02 TTHC liên thông từ cấp xã và cấp huyện (thủ tục Trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật và thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng) và sau đó tiến hành trả kết quả một lần 03 thủ tục này, trực tiếp tài nhà của người dân./.

Thuỳ Dung