Xuất bản thông tin

null Đóng góp Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đóng góp Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 20/5/2020, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Hồng tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự là các cán bộ quản lý và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn Huyện.

Sáng ngày 20/5/2020, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Hồng tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự là các cán bộ quản lý và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn Huyện.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa VI trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện có hai phần: Phần thứ nhất là kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI. Phần thứ hai là phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025.

 Qua đó, Ban Tổ chức tiếp nhận 16 lượt ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổng hợp các ý kiến trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

BT: Kim Lệ +Ảnh: Chí Dũng