Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Trong 03 ngày, từ ngày 08 đến ngày 10/11/2022, UBND huyện Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, cho lãnh đạo, công chức phụ trách thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn Huyện; Văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Công chức Văn phòng – Thống kê; Công chức Tư pháp; Công chức Văn hóa Xã hội; cán bộ Lao động Thương binh & Xã hội; cán bộ Văn thư - Nội vụ; Công chức Nông nghiệp và PTNT...

Tại đây, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn các nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai các văn bản có liên quan đến kiểm soát TTHC; hướng dẫn cập nhật, niêm yết, công khai thủ tụch hành chính; rà soát, đánh giá  thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ; Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử; quy trình tiếp nhận và xử lý phản ảnh kiến nghị trên Cổng dịch công Quốc gia và trên Tổng đài thông tin 1022.

Qua đó, giúp cho lãnh đạo, công chức phụ trách thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn Huyện; Văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý và tiếp nhận các thông tin giải quyết những tình huống trong thực tế hoàn thành tốt hiệm vụ trong kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh