Xuất bản thông tin

null Học tập, quán trịệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Học tập, quán trịệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Từ ngày 26 đến ngày 28/12/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Lớp học được tổ chức 03 lớp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 9 điểm cầu các xã, thị trấn. Riêng ngày 29/12/2022, tổ chức 01 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại Hội trường TTVH Huyện bằng hình thức trực tiếp.

 Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tiếp thu những nội dung cốt lõi của chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức, lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới’’; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, “Định hướng quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

Qua đó, giúp cho các bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng