Xuất bản thông tin

null An Phước giải quyết 412 hồ sơ trong tháng 01 năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

An Phước giải quyết 412 hồ sơ trong tháng 01 năm 2023

Năm 2023, UBND xã An Phước - huyện Tân Hồng tiếp tục thực hiện  hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, nói không với tiêu cực nhũng nhiễu, phiền hà.

Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, Lãnh đạo UBND xã cán bộ, công chức xã An Phước nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó thực hiện tốt kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Kết quả, trong tháng 01 năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 419 hồ sơ, qua đó đã giải quyết sớm hạn 411 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 01 hồ sơ; đang giải quyết trong hạn 07 hồ sơ. Song song, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4: UBND xã đã tiếp nhậngiải quyết 130/419 hồ sơ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã An Phước sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, làm việc đúng giờ; tận tâm phục vụ nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Kiều Em