Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023

Trung tâm Chính trị huyện Tân Hồng tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023. Có 54 đoàn viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu tham gia công tác tại các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và xã - thị trấn dự học.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước, tìm hiểu về lịch sử địa phương...

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên có nhận thức cơ bản, đúng đắn và hiểu sâu sắc hơn về vị, trí, vai trò và tầm quan trọng của đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, từ đó trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung