Xuất bản thông tin

null Triển khai văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Sáng ngày 09/3/2023, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.  Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên đến từ Ban Tổ chức Trung ương triển khai Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị v.v.. Trong đó, đáng chú ý là Quy định số 80-QĐ/TW gồm 06 chương, 34 điều, tập trung vào nội dung chính là phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. So với Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 80-QĐ/TW đã bổ sung nhiều điểm mới, đề cập đến một số nội dung liên quan đến phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh; giải đáp những khó khăn, vướng mắc, bất cập   trong quá trình triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực công tác  tổ chức xây dựng  Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Báo cáo viên từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 01/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị khá XIII và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW.

Hội nghị, nhằm giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong toàn Đảng bộ Tỉnh nắm vững quan điểm, nội dung, nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là các điểm mới của các văn bản Trung ương mới ban hành để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng