Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp năm 2023

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Hồng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 48 đảng viên mới kết nạp.

Trong thời gian 7 ngày, các đảng viên mới được học tập và nghiên cứu nội dung các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới Ngoài ra, các đảng viên mới còn được nghe báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước; tìm hiểu về lịch sử vùng đất và con người Tân Hồng và địa phương.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, giúp cho đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nắm chắc và hiểu rõ về các nhiệm vụ, tiêu chuẩn của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, nêu cao vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung