Xuất bản thông tin

null Tân Hồng; Khai giảng lớp sơ cấp Lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng; Khai giảng lớp sơ cấp Lý luận chính trị

            Sáng ngày 15/6/2023, Trung tâm Chính trị huyện Tân Hồng khai giảng lớp sơ cấp Lý luận chính trị năm 2023, cho 62 học viên đang công tác tại các xã, thị trấn, Ngành giáo dục và các ban, đoàn thể trong Huyện. Đến dự, đồng chí ông Lê Văn Đăng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy/Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện.

          Trong thời gian 30 ngày, các học viên được truyền đạt 18 chuyên đề như: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...

Thông qua khóa học, giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam... Từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị, - văn hóa - xã hội tại địa phương, đơn vị công tác./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng