Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa C178

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa C178

Chiều ngày 20/6/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Hồng kết hợp cùng Trường Chính trị Đồng Tháp khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa C178. Có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ban, ngành, đoàn thể huyện – xã của 03 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự tham gia học. Đến dự, Ông Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ/Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Trong thời gian học 6 tháng không tập trung, các học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản gồm: những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương hoặc ngành và kiến thức bổ trợ.

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị nhằm trang bị kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng