Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Thẩm định ấp văn hóa đối với 2 xã An Phước và Thông Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Thẩm định ấp văn hóa đối với 2 xã An Phước và Thông Bình

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị bình xét, chấm điểm ấp văn hóa đối với 02 xã An Phước và Thông Bình năm 2023. Chủ trì hội nghị, Bà Lương Thị Anh Đào - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa Huyện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định hồ sơ xây dựng nông thôn mới đối với xã Thông Bình và xã nông thôn mới nâng cao với xã An Phước. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa Huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xem xét và có góp ý theo từng thang điểm, từng tiêu chí mà các ấp đạt được trong năm 2023.

Theo đó, Hội nghị đã thông qua thang điểm đã chấm của từng xã để các thành viên đóng góp. Kết quả qua thẩm định và đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa Huyện thống nhất có 05 ấp của xã Thông Bình và 03 ấp của xã An Phước điều đạt các nội dung tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Trên cơ sở thẩm định, tạo điều kiện giúp xã Thông Bình đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 và xã An Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Thanh Tùng