Xuất bản thông tin

null Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Tân Hồng tiếp tục thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Trang chủ Tin tức

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Tân Hồng tiếp tục thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ Chương trình. Hôm nay ngày 13/11/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hồng tiếp tục tổ chức giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 70 khách hàng với tổng sô tiền là 3.500 triệu đồng trên địa bàn Thị trấn Sa rài.

Quang cảnh giải ngân vốn vay tại địa bàn Thị trấn Sa rài

Tùy vào phương án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, khả năng trả nợ mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xem xét hỗ trợ cho người lao động vay tối đa không quá 100 triệu đồng, lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định hiện hành, việc cho vay nhằm giúp cho người lao động có điều kiện thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô, tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Tính từ đầu năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện đã tổ chức giải ngân cho 157 lao động với tổng số tiền 7.500 triệu đồng giúp 197 lao động có việc làm mới, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện.

NHCSXH huyện Tân Hồng