Xuất bản thông tin

null Xã Bình Phú hoàn thành 13/18 nhiệm vụ CCHC

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Bình Phú hoàn thành 13/18 nhiệm vụ CCHC

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo xã Bình Phú nên hoạt động cải cách thủ tục hành chính được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, công chức và thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo trả kết quả cho người dân và tổ chức trước hạn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Bên cạnh, việc công khai, niêm yết đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, đồng thời phát hiện những thủ tục không cần thiết hoặc gây khó khăn cho người dân để kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Kết quả, trong quý III năm 2023, Bộ phận Một cửa xã đã tiếp nhận 921 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 919 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả trước hạn, đúng hạn 902 hồ sơ đạt 97,93%, còn lại 15 hồ sơ trong hạn đang xem xét giải quyết. Hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến và có 05/106 thủ tục hành chính phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình và toàn phần, chiếm tỷ lệ 4,71%. Bên cạnh, còn tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đảm bảo tốt trao đổi văn bản điện tử (có ký số) giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, có 636 hồ sơ thực hiện công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính’ 921 hồ sơ giải quyết TTHC đã được số hóa thành phần hồ sơ và 726 hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

Được biết, trong năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Bình Phú đề ra 18 nhiệm vụ CCHC trên 7 lĩnh vực, đến nay đã hoàn thành 13/18 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 72,22%. Nội bật là thường xuyên tuyên truyền các cuộc họp ở xã và các ấp về thực hiện mô hình “10 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ” và mô hình “Ngày thứ 2 chuyển đổi số” trên địa bàn xã; Hướng dẫn người dân đăng ký tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ cài các app ứng dụng E-Dongthap; VneID; Ytedongthap; ví điện tử. Trong quý III, Ủy ban nhân dân Huyện giao cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện 26 nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành 19 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành sớm hạn 7 nhiệm vụ, đúng hạn 12 nhiệm vụ, còn lại 07 nhiệm vụ đang thực hiện./.

Thanh Tuấn