Xuất bản thông tin

null Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 19/6/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

Chiều ngày 19/6/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã có sự chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Huyện ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp, kiểm tra có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành kế hoạch; kịp thời cập nhật, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử huyện, tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; số TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và số hồ sơ TTHC phát sinh thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt yêu cầu; thực hiện đúng các quy định về tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp và thực hiện phân cấp quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan cơ bản đáp ứng yêu cầu như sử dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử đúng quy trình, cán bộ, công chức được trang bị máy tính, cài đặt phần mềm diệt virus; 100% hồ sơ TTHC công khai trực tuyến mức độ 3 được xử lý trực tuyến; thực hiện tốt chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện.

Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 25% tỷ lệ hồ sơ TTHC, và từ 35% tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua bưu chính công ích so với tổng số hồ sơ trả trong năm; thực hiện tốt tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn từ 98% trở lên; tái kiểm tra công tác khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn gắn với việc kiểm tra hoạt động thực hiện phần mền quản lý văn bản và điều hành mới trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, hiệu quả, công khai, minh bạch, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng