Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Luật liên quan khác

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Luật liên quan khác

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Huyện. Sáng ngày 22/6/2020, Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại xã Tân Thành B.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Huyện. Sáng ngày 22/6/2020, Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại xã Tân Thành B.

Tại đây, lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện cùng với cán bộ, công chức chia sẻ những thông tin về Luật  Phòng, chống tham nhũng, những hành vi và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh, còn tìm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Buổi tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Hiện, Phòng Tư pháp huyện Tân Hồng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các xã, thị trấn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng