Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trang chủ Tin tức

Tổng kết công tác Nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 01/02/2024, Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng Tổng kết công tác năm 2023 và đề ra nhiệm vụ năm 2024, ký kết giao ước thi đua năm 2024 cụm thi đua các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Năm 2023, phòng Nội vụ Huyện tham mưu UBND Huyện thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức xây dựng kế hoạch biên chế, đề án vị trí việc làm trình UBND Tỉnh phê duyệt. Công tác bổ nhiệm được thực hiện theo hướng dẫn, đảm bảo theo đúng quy định, việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức đảm bảo trình tự, thủ tục, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ nghỉ hưu. Thực hiện nghiêm túc có chất lượng việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, UBND Huyện đã góp phần đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thu hút đầu tư và nhận được sự đánh giá hài lòng của người dân khi đến làm việc tại cơ quan Nhà nước.

          Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, chất lượng hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được nâng lên rõ rệt, bình xét đề nghị khen thưởng thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Việc khen thưởng các cá nhân, tập thể giúp tạo động lực trong quá trình phấn đấu công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2024, Phòng Nội vụ đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tham mưu UBND Huyện các nhiệm vụ mà Phòng phụ trách do UBND Huyện giao.

Năm 2023 xã An Phước được xét cờ thi đua UBND Tỉnh đơn vị dẫn đầu cụm thi đua xã, thị trấn trong huyện. Tại hội nghị đã giao xã Tân Thành B làm Cụm trưởng thi đua năm 2024, lãnh đạo UBND xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2024./.

Thanh Tùng