Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 26/8/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho các đồng chí Huyện uỷ viên; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; đảng uỷ viên, chi ủy viên và đảng viên các chi, đảng bộ ngành Huyện. Hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng triển khai những nội dung chủ yếu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VI trình Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020  2025, với các nội dung như: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 thống nhất những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ VII cần tiếp tục tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới; thống nhất với nội dung tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, trí thức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện nhà vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh; thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ VII gồm 39 đồng chí, bầu đồng chí Đinh Văn Năm giữ chức Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện nhà tiếp tục đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Huyện đề ra, góp phần xây dựng quê hương Tân Hồng ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Được biết, Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức 5 lớp, đối tượng là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, nhằm đưa Nghị quyết của Đảng bộ Huyện đi vào cuộc sống./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng