Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh (02/9)

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh (02/9)

Ngày 27/8, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng có Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh (02/9) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2020

co-viet-nam-3.jpg

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 (một) ngày, ngày 02 tháng 9 năm 2020

Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 02 tháng 9 năm 2020.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

            Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tổng vệ sinh tham gia làm sạch đẹp đường phố, khu công cộng; phân công người trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự các khu vui chơi công cộng trong ngày nghỉ.

Nguyễn Thị Mỹ