Xuất bản thông tin

null Thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng có công với cách mạng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng có công với cách mạng

Chiều ngày 09/9/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng huyện Tân Hồng tổ chức họp thông qua hồ sơ theo Quyết định 290 của Chính Phủ. Chủ trì cuộc họp đồng chí Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng huyện Tân Hồng.

Tại cuộc họp, Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội huyện thông qua danh sách 02 hồ sơ người hoạt động kháng chiến chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đã được xác minh. Sau khi thẩm định và xem xét, Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng huyện thống nhất cho 02 đối tượng này được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290 của Chính Phủ. Hồ sơ và thủ tục xét duyệt sẽ được Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện hoàn chỉnh gửi về tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Thông qua việc xét hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tăng cường an sinh xã hội, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng