Xuất bản thông tin

null Thông báo điều chỉnh nội dung Mục V của Thông báo 261/TB-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng

Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo điều chỉnh nội dung Mục V của Thông báo 261/TB-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng

Thông báo số: 265/TB-UBND - 16/11/2020 về việc điều chỉnh nội dung Mục V của Thông báo 261/TB-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng

 

 

Tải Nội dung Thông báo 265/TB-UBND tại đây