Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện họp lần thứ 12 - khóa VI

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội đồng nhân dân huyện họp lần thứ 12 - khóa VI

Sáng ngày 15/12/2020, HĐND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 12 - Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND năm 2020 và đề ra nghị quyết phát triển kinh tế xã hội-an ninh quốc phòng năm 2021. Đến dự có Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Ông Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, đại biểu HĐND tỉnh; Ông Phạm Văn Hăng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế biên giới, đại biểu HĐND tỉnh; Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025. Báo cáo hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, Hai ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI. Tổng kết thực hiện Nghị quyết của HĐND Huyện về chương trình Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Tân Hồng, giai đoạn 2016-2020. Kết quả thực hiện công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020. Kết quả thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn huyện Tân Hồng giai đoạn năm 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020; Kết quả thực hiện vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Huyện về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020; Tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2020; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng năm 2021; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng năm 2021; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng năm 2021; Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng năm 2021. Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025; điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025; về phướng hướng nhiệm vụ năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu dành phần lớn thời gian để đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020 và đề ra 16 chỉ tiêu, trong đó có 06 chỉ tiêu về kinh tế, 06 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội,04 chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh, trong đó tập trung thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng; Nông nghiệp: Diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 17.000 ha; sản xuất lúa theo hướng giảm giá thành 11.000 ha; sản xuất lúa chất lượng cao 29.000ha; sản xuất hoa màu, cây ăn trái, cây CNNN và trồng cỏ 3.200 ha; Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò (nền) 18.000 con; sản lượng thủy sản 73.000 tấn; Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước 461.594 triệu đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 67.350 triệu đồng; tổng chi ngân sách 449.814 triệu đồng; Thành lập mới 01 Hợp tác xã. Duy trì 03 Xã đã đạt nông thôn mới; Tân Hộ Cơ đạt Xã nông thôn mới; Bình Phú, Tân Phước cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí; Thông Bình, Tân Thành A đạt thêm 02 tiêu chí. xây dựng đời sống văn hóa: Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 88%, Khóm văn minh đô thị đạt 66,6%, Ấp văn hóa nông thôn mới đạt 90%, Cơ quan - Đơn vị văn hóa đạt 93%, Xã văn hóa nông thôn mới và Thị trấn văn minh đô thị đạt 90%...

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm và trách nhiệm, Kỳ họp HĐND huyện cuối năm thành công tốt đẹp.

BT: Thùy Dung + QP: Tiến Thịnh