Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn Huyện

Trang chủ Tuyên truyền

Triển khai thực hiện đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn Huyện

Thực hiện Kế hoạch số 1318/KH-STP-CAT ngày 19/10/2020 của Sở Tư pháp và Công an Tỉnh về thực hiện đăng ký và bổ sung một số thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ cho công tác cấp, quản lý Căn cước công dân; Công văn 344/UBND–NC ngày 13/11/2020 của UBND Huyện về việc thực hiện công tác bổ sung ngày, tháng sinh và một số thông tin về hộ tịch của công dân; Công văn số 1105/UBND-HC ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc triển khai thực hiện đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân;

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp Công an Huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử (gọi tắt là Tổ Tiếp nhận hồ sơ) gồm Tổ 1 được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã và Tổ 2 được bố trí tại khóm, ấp để hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch.

(Quan cảnh buổi tiếp nhận hồ sơ)

Từ đầu năm đến nay, các Tổ tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn Huyện đã đến từng khóm, ấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh nếu chưa đăng ký và bổ sung hộ tịch các trường hợp còn thiếu thông tin, nhất là bổ sung ngày, tháng sinh và thực hiện đăng ký khai sinh mới trên 600 trường hợp và bổ sung thông tin hộ tịch được 127 trường hợp.

(Quan cảnh buổi tiếp nhận hồ sơ)

Đây là những nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện việc xây dựng triển khai thực hiện dự án căn cước công dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời phục vụ hoàn thiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hộ tịch./.

Đặng Thị Trang