Xuất bản thông tin

null Từ 01/03 tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Từ 01/03 tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế

Chiều ngày 25/02/2021, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ông Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì tại điểm cầu huyện Tân Hồng.

Cuộc Tổng điều tra được chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 01/3 đến ngày 30/05, đối tượng điều tra bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; các đơn vị hành chính, tổ chức hành chính – xã hội. Giai đoạn 2, từ ngày 01/07 đến ngày 30/07, đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022.

Về tổ chức điều tra cơ sở hành chính, thời gian thu thập thông tin là từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Kết quả cuộc điều tra chính thức công bố vào trước ngày 30/12/2021./.

Thùy Dung