Xuất bản thông tin

null Trực tuyến kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trực tuyến kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026

            Sáng ngày 09/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua Nghị quyết định mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kỳ họp được tổ chức theo hình trưc tuyến đến các địa phương trong toàn tỉnh, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng chủ trì.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, có Tổ đại biểu HĐND Tỉnh, Thường trực HĐND Huyện, lãnh đạo UBND Huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch và Văn phòng HDNBD và UBND Huyện tham dự.

Sau khi xem xét tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh, các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết  quy định mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết có hiệu lực thi hành kề từ ngày 19/3/2021. Gồm các nội dung chi: tổ chức hội nghị, chi bồi dưỡng các cuộc họp; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử; chi xây dựng văn bản; chi bồi dưỡng cho người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; việc đóng hòm phiếu, khắc dấu, bảng niêm yết danh sách bầu cử; chi xây dựng cập nhật, vận hành Trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Ban Thường trực Ủy ban bầu cử; chi công tác tuyên truyền, in ấn, ấn phẩm phục vụ bầu cử...v.v. Mức chi thấp nhất là 40.000 đồng, cao nhất là 40 triệu đồng.

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử kịp thời đúng quy định. Chủ tịch HĐND tỉnh còn đề nghị các đơn vị chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian luật định, dự phòng các phương án xử lý những tình huống có thể xảy ra; công tác giới thiệu nhân sự ứng cử phải đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấy theo phân cấp quản lý; tập trung tuyên tuyền, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo an ninh, an toàn trước và trong thời gian bầu cử; chuẩn bị các phương án dự phòng nếu tình hình dịch bệnh CoVid -19 có diễn biến phức tạp./.

            BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh