Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Đến năm 2025 xây dựng mới 3 câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Đến năm 2025 xây dựng mới 3 câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”

Sáng ngày 16/3/2021, UBND huyện Tân Hồng triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn Huyện. Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

            Theo kế hoạch, đến năm 2025 Tân Hồng xây dựng mới 3 câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” tại xã An Phước, Bình Phú và Tân Công Chí, có 150 thành viên tham gia, trong đó có 80 thành viên là người cao tuổi; nguồn quỹ ban đầu ít nhất từ 20 triệu đồng trở lên; mỗi Câu lạc bộ phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, trong đó có từ 60% đến 70% là phụ nữ, từ 30% đến 40% là người trẻ tuổi; có ít nhất 70% Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” bảo đảm các hoạt động và quản 1ý tốt.

            Để thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” đến năm 2025 trên địa bàn Huyện đạt kết quả, Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; kiện toàn, xây dựng và huy động nguồn lực tham gia để nhân rộng mô hình; hướng dẫn sử dụng các nguồn quỹ an sinh xã hội, quỹ chăm sóc và các nguồn quỹ khác đúng quy định. Trước mắt, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội người cao tuổi, các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi trên địa bàn Huyện. Cùng với đó, tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giúp người cao tuổi  sống vui, sống khoẻ, sống có ý nghĩa...

Dịp này, có 05 tập thể và 10 cá nhân có thanh tích xuất sắc trong hoạt động  câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” được UBND huyện Tân Hồng biểu dương khen thưởng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh