Xuất bản thông tin

null Tập huấn và cung cấp số liệu điều tra cơ sở hành chính vào phần mềm điều tra thống kê

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn và cung cấp số liệu điều tra cơ sở hành chính vào phần mềm điều tra thống kê

Sáng ngày 23/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Huyện Tân Hồng tổ chức lớp tập huấn và cung cấp số liệu điều tra cơ sở hành chính vào phần mềm điều tra thống kê cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Huyện.

Tại đây, các đại biểu nghe trình bày và tập trung thảo luận về các nội dung như: phương án điều tra cơ sở hành chính; Hướng dẫn phần mềm thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính; Giới thiệu quy trình rà soát đơn vị hành chính; nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu điều tra và hướng dẫn, giải thích cách ghi phiếu; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin...

Qua lớp tập huấn, giúp cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội nắm vững các nội dung để thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, địa phương, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần cùng với huyện thực hiện đạt kết quả Tổng điều tra kinh tề và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Huyện./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh