Xuất bản thông tin

null Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày, ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương  kết nối với gần 70 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời kết nối các điểm cầu của các Tỉnh, thành đến các huyện, thị, thành phố.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng có ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các lãnh đạo nguyên Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, nguyên Huyện ủy viên; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Huyện tham dự.

Các đại biểu được nghe được tiếp thu các chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ các nội dung quan trọng, nhất là những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng