Xuất bản thông tin

null Tập huấn duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001

            Sáng ngày 15/04/2021 Tại huyện Tân Hồng, Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 - 2015. Tham gia tập huấn có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, lãnh UBND các xã, thị trấn và chuyên viên phụ trách.

Tại buổi tập huấn, đại diện Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở khoa học và công nghệ tỉnh giới thiệu các yêu cầu về việc duy trì, áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2015, và các văn bản có liên quan, rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới chính sách, mục tiêu chất lượng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, cập nhật bổ sung, chỉnh sửa tài liệu, kiểm tra, đánh giá nội bộ hành chính quản lý nhà nước; xem xét của Lãnh đạo về đánh giá hiệu quả, hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu qua về nội dung phiên bản ISO 9001.

 Hội nghị tập huấn đã cung cấp cho, các học viên những kiến thức cơ bản về: Các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 để áp dụng trong cơ quan hành chính, xác định được sản phẩm của cơ quan hành chính nhà nước, các quá trình tại đơn vị và đối tượng khách hàng, tổ chức, công dân, và kiến thức, kỹ năng đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Việc áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng là cụ thể hóa thêm một bước cho thủ tục hành chính để tạo sự xuyên suốt từ tiếp nhận đến xử lý và kết quả thủ tục hành chính, về thời gian và những việc phải làm cho mỗi bước thực hiện, minh bạch trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan đến quá trình xử lý và phối hợp xử lý yêu cầu hồ sơ của tổ chức, giảm sai sót trong quá trình xử lý công việc và ngăn ngừa những sai sót, cung cấp các dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến./.

Thanh Tùng