Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội họp quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội họp quý I năm 2021

            Chiều ngày 27/4/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Tân Hồng tổ chức họp đánh giá công tác thực hiện trong quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

            Trong quý I năm 2021, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu, giúp việc tốt cho UBND huyện trong hoạt động: thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, xử lý nợ rũi ro; phân bổ nguồn vốn cho vay kịp thời đến các xã, thị trấn, thực hiện bình xét cho vay tại các xã, thị trấn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hộ vay không chấp hành việc trả lãi, trả gốc đến hạn theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch, phân công thành viên Ban đại diện triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại xã, thị trấn. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tập trung giải quyết kịp thời các nguồn vốn vay cho người dân nhất là cho đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ gia đình chính sách.

Nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong quý II năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tập trung giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giao năm 2021 đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ  tiết kiệm và vay vốn; Tham mưu kịp thời Ban đại diện tình hình nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng, huy động tiền gửi tiết kiệm, thu hồi nợ,... theo định kỳ hàng tháng, để Ban đại diện nắm và chỉ đạo, đồng thời phối hợp tốt với UBND xã, thị trấn, Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ để tạo lập nguồn vốn phát vay xoay vòng; phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021.

Dịp này, UBND Huyện Quyết định kiện toàn Thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh