Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/5/2021, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với 9 điểm cầu các xã, thị trấn.

Tại đây, cán bộ, đảng viên được tiếp thu các chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Qua đó, giúp cho các bộ, đảng viên nắm rõ các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Được biết, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng phối hợp vối Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức 05 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa là đảng viên đang công tác tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng