Xuất bản thông tin

null Trao Quyết định cán bộ nghị hưu trước tuổi và Hội nghị sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao Quyết định cán bộ nghị hưu trước tuổi và Hội nghị sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Sáng ngày 28/5/2021, ông Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ đối với ông Lê Hoàng Việt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Hồng nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trần Văn Cường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và sự đóng góp của ông Lê Hoàng Việt cùng với Đảng bộ huyện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong rằng, ông Lê Hoàng Việt tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác Đảng để huyện Tân Hồng đạt kết quả tốt.

Cũng trong thời gian này, Ban Thường vụ Tân Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Kết quả ghi nhận: Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng các cấp bám sát kế hoạch và nhiệm vụ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả. Qua đó, đã góp phần đẩy lùi và nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt đã phát huy được vai trò người đứng đầu; kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém và những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; nêu cao tinh thần phê và tự phê. Từ đó, góp phần củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó tâp trung: tăng cường vai trò của cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có những giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, bảo vệ người dám đấu tranh đúng đắn; Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.; xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh